Thursday 13 May 2021 

خانه درباره ما  عضویت در سایت  جستجو در سایت   ورود به سایت  ارتباط با ما چاپ صفحه چاپ صفحه نسخه موبایل

 پنجشنبه 23 ارديبهشت 1400 

تعرفه های پستی

تعرفه های پستی


 

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ١ : ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﻰ داﺧﻠﻪ

 

ﻧﻮع ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ و ﺧﺪﻣﺖ

 

 

رده وزﻧﻰ

ﻧﺮخ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ( رﻳﺎل )

 

 

 

درون اﺳﺘﺎﻧﻰ

 

 

 

 

ﺑﺮون اﺳﺘﺎﻧﻰ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي

 

 

ﺗﺎ ١٠٠٠ ﮔﺮم

١١٠٠٠

 

 

 

 

١٨٠٠٠

 

 

از

١٠٠١

ﺗﺎ

٢٠٠٠  ﮔﺮم

٢٣٠٠٠

 

 

 

 

٣١٠٠٠

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻣﻄﺒﻮع ﻋﺎدي

 

 

 

 

٢٠درﺻﺪ ﻧﺮخ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي در رده ﻫﺎي وزﻧﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ

 

 

ﻛﺎرت ﭘﺴﺘﺎل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ

 

 

 

 

٥٠درﺻﺪ ﻧﺮخ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي در رده ﻫﺎي وزﻧﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ

 

 

ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺎدي

 

 

ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ

ﮔﺮم و ﻛﺴﺮ آن

٤٥٠٠

 

 

 

 

٦٠٠٠

 

ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻔﺎرﺷﻲ

 

 

ﺗﺎ ٥٠٠ ﮔﺮم

٣٢٠٠٠

 

 

 

 

٣٨٠٠٠

 

 

 

از ٥٠١ ﺗﺎ ١٠٠٠ ﮔﺮم

٤٢٠٠٠

 

 

 

 

٥٢٠٠٠

 

 

 

از  ١٠٠١  ﺗﺎ  ٢٠٠٠ ﮔﺮم

٦٠٠٠٠

 

 

 

 

٦٨٠٠٠

 

ﻣﻄﺒﻮع ﺳﻔﺎرﺷﻲ

 

 

 

 

٤٠درﺻﺪ ﻧﺮخ ﻧﺎﻣﻪ وﺑﺴﺘﻪ ﺳﻔﺎرﺷﻲ در رده ﻫﺎي وزﻧﻲ و ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ

 

 

ﻛﻴﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻔﺎرﺷﻲ

ثبت نظرات نسخه مناسب چاپ تاریخ انتشار 18-06-1398