فرم ثبت شکایتهاوپیشنهادهای شهروندان

طرح تکریم ارباب رجوع

سامانه شهر الکترونیک دارابگرد، نظرها ، پیشنهادها، انتقادها وشکایتهای شما را که از طریق این فرم اعلام می کنید، عینا در اختیار مسئولین واعضای کمیته ساماندهی سرویس مدارس شهرستان داراب قرار می دهد.

توجه: درصورتیکه مایل هستید پاسخ مسئولین را مستقیما دریافت کنید لطفا مشخصات و تلفن تماس واقعی خود را وارد کنید و برای پیگیری به اتاق انجمن اولیاء اداره آموزش وپرورش داراب مراجعه کنید و در صورت عدم تمایل ،  از مشخصات مستعار خود استفاده کنید!

 نام :

نام واقعی یا مستعار خود را به فارسی وارد کنید

 نام خانوادگی :

نام خانوادگی واقعی یا مستعار خودرا به فارسی وارد کنید

 تلفن همراه اضطراری:

شماره تماس خودرا برای دریافت پاسخ مسئولین ، به عدد وارد کنید

 نظر ، پیشنهاد ،انتقاد یا شکایت :

نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و شکایات خود را اعلام نمائید