Thursday 21 January 2021 

خانه درباره ما  عضویت در سایت  جستجو در سایت   ورود به سایت  ارتباط با ما چاپ صفحه چاپ صفحه نسخه موبایل

 پنجشنبه 2 بهمن 1399 

اساسنامه شرکت پست

اساسنامه شرکت پست


فصل اول – كليات
ماده 1- شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه در اجراي ماده يك قانون تشكيل آن مصـوب 3/8/1366 مجلس شــــــوراي اسلامي به مدت نامحدود تاسيس گرديده و در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي شود، شركت سـهامي اســت كه داراي استقلال مالي بوده و با توجه به وظايف، حقوق و اختيارات مقرر در قانون مذكور و قوانين و مقررات پستي، به موجـب اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت اداره خواهد شد.
 
ماده 2- مركز اصلي شركت تهران است و براي انجام وظايف خود مي تواند در هر نقطه از كشور شعب يا نمايندگيــــهائـــي تاسيس و يا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نمايد.
 
ماده 3- سرمايه اوليه شركت پنج ميــــــليارد ريال است كه به پنجاه هزار سهم يكصدهزار ريالي تقسيم مي شود و كليــــه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.
 
ماده 4- موضوع فعاليت شركت عرضه خدمات و علميات پستي در تمام مراحل آن با استفاده از آخرين پيشرفتهاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات و انجام كليه امور مطابق با شرح وظايف مندرج در ماده 4 قانون تشكيل شركت مي باشد.  
 
فصل دوم-اركان شركت
ماده 5- اركان شركت عبارتند از:
1- مجمع عمومي
2-  هيات مديره و مديرعامل
3-  بازرسان
 

قسمت اول-مجمع عمومي (نمايندگان صاحب سهم)
ماده 6- مجمع عمومي تشكيل مي شود از نمايندگان سهام دولت كه عبارتند از:
1- وزير پست و تلگراف و تلفن
2- وزير امور اقتصاد و دارائي
3- وزير برنامه و بودجه
تبصره- رياست مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن است كه در قبال وظايف و عمــلكرد شركت مسئول و پاسخگو خواهد بود
 
ماده 7- مجمع عمومي شركت دو نوع است:
الف- مجمع عمومي عادي
ب- مجمع عمومي فوق العاده
 
ماده 8- مجمع عمومي عادي، حداقل سالي دو بار، يكي حداكثر تا پايان تيرماه، براي بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و ديگري حداكثر تا پايان آذرماه، براي بررسي و تصويب بودجه، خط مشي و برنامه عمليــــــات سال بعد، بنا به دعوت رئيس مجمع عمومي تشكيل مي شود.
تبصره- مجمع عمومي عـــادي، مــمكن است بــــطور فــــوق الـــــــــــــعاده، براي رسيدگـــــــــي و تــــــصويب ساير امـــور و مسائل مـــــــــــــربوط به شركت (به جـــــــــــــــز آنچه در صلاحيت مجــــــــمع عمومي فوق العاده است) در هــــر موقع، بنا به دعوت رئيس مجمع و يا رئيس هيات مديره و مديرعامل و يا به تقاضاي كتبي بازرسان، با ذكر علت و مــوافقت رئـــــيس مجمع تشكيل گردد.
 
ماده 9- مجمع عمومي فوق العاده، صرفاً به منظور اتخاذ تصميم نسبت به تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه يا الحـاق موادي به آن و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح جهت تصويب و نيز افزايش يا كاهش سرمايه شركت و ساير موضوعـاتي كه بنابر قوانــين مربوط رسيدگي به آنها بر عهده مجمع عمومي فوق العاده است بنا به دعوت رئيس مجمع تشكيل خواهد شد.
 
ماده 10- جلسات مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاء مجمع رسميت خواهد يافت و كليه تصميمات آن با اكثريت آراء كه شامل راي رئيس مجمع باشد معتبر خواهد بود.
تبصره 1- اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسان در صورت دعوت رئيس مجمع بايد در جلسات مجمع عمومي، بدون حق راي حضور يابند.
تبصره 2- تشكيل جلسات مجامع عمومي با دعوت كتبي به عمل مي آيد. دستور جلسه بايد لااقل ده روز قبل از تشكيـل جلسه،به ضميمه مدارك و دعوتنامه براي اعضاء مجمع ارسال گردد.
ماده 11- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:
الف- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشهاي هيات مديره و تعيين و تصويب خط مشي كلي، برنامه عمليات و بــودجه سالانه شركت بنا به پيشنهاد هيات مديره.
ب- رسيدگي و تصويب ترازنامه وحساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش هيات مديره و بازرسان
ج- تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت
د- بررسي و پيشنهاد آئين نامه هاي اداري جهت تائيــد سازمان امـــور اداري و استـــخدامي كشــــور، براساس مقــــررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/2/1352
- بررسي و تصويب جدول حقوق و نرخهاي خدمات پستي
و- اتخاذ تصميم نسبت به تشكيل شركتهاي فرعي
ز- اتخاذ تصميم نسبت به نحوه مشاركت با بخش خصوصي در جهت انجام برخي از وظايف قانوني شركت
ح- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيات مديره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوي به داوري و همچنين صلح دعاوي مطروحه در شرايط خاص با رعايت قوانين و مقررا ت مربوط
ي- تعيين و برقراري حقوق و مزاياي رئيس هيات مديره و مديرعامل و اعضاء هيات مديره با تاييد شوراي حقوق و دستمزد و همچنين حق الزحمه بازرسان (حسابرسان) شركت  
ك- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور مربوط به شركت كه در اين اساسنامه ذكر نشده ولي طبق قوانين ديـــگر، در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.
 
قسمت دوم- هيات مديره
ماده 12- هيات مديره شركت از يك نفر رئـــيس كــه سمت مديرعامل را نيز خواهد داشت و چهار عضو اصلي و دو عـــضو علي البدل تشكيل مي شود.  
 
ماده 13- اعضاء و رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت توسط وزيـــــر پست و تلـــــگراف و تلفن (رئيس مجمع عمومـي) بـــــراي مدت دو سال انتخاب و منصوب مي شوند و تا اعضاء و رئيس هيات مديره جديد انتخاب نشده در سمت خود باقـي هستند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع خواهد بود.
تبصره- تغيير و بركناري هريك از اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره، قبل از خاتمه دوره تصدي و انتـخاب و نصب جانشين براي بقيه مدت، با وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
 
ماده 14- در صورت وفات يا حجر يا استعفا يا بركناري رئيس هيات مديره و مديرعامل يا اعضاي هيات مديـره جانشين طبق ماده 13 و تبصره آن براي بقيه مدت معين خواهد شد.
 
ماده 15- اعضاء هيات مديره از بين كارمندان رسمي شركت كه تقوا و تعهد اسلامي داشته داراي تحصيلات عالي و حداقل 5 سال تجربه عملي در امور مديريت و يا كارشناسي خـدمات پـستي يا امــــور اداري و مالي و يا امور حقوقي و اقتــــصادي باشند و يا از بين متخصصات برجسته و متعهد ديگر كه سوابق مشابهي در مديريت شركتهاي دولتي داشته باشند انتـخاب خواهنــد شد.
تبصره- حداقل 3 نفر از اعضاي اصلي و تمام اعضاي علي البدل هيات مديره بــايد منحصراً از ميان كـــــــارمندان عــــالي رتبه شركت كه واجد تجربه كافي در امور فوق باشند انتخاب شوند.
 
ماده 16- اعضاي هيات مديره بطور موظف و تمام وقت در شركت اشتغال داشته قبـــــول هرنوع شغل موظف يا غير موظـف براي آنان ممنوع است.
 
ماده 17- جلسات هيات مديره در هر موقع و حداقل هر 15 روز يكبار به دعوت رئيس هيات مديره و مديرعامل يا به تقاضاي 3 نفر از اعضاي اصلي تشكيل و با حضور 3 نفر از اعضاء رسميت مي يابد. تصميمات متــــخذه با اكثـــريت آراء پس از امضاي رئيس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده اداره جلسات با رئيس هيات مديره و مديرعامل خواهد بود.
تبصره- در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي يكـــي از اعضـــاي علي البدل به دعــوت رئـــيس هيات مديره و مديرعامــل در جلسات با حق راي شركت خواهد كرد.
 
ماده 18- دستور جلسات هيات مديره از طرف رئيس هيات مديره تعيين خواهد شد.
 
ماده 19- تصميمات متــــخذه در هر يك از جلسات هيات مديره بايد پس از امضاي اعضاي حاضر در جلسه در سه نسخـــه تنظيم گردد و ظرف پنج روز يك نسخه از آن براي رئيس مجمع و نسخه اي براي بازرسان شركت ارسال و نسخه ســــوم در پـــــــرونده مخصوصي در شركت نگهداري گردد.
تبصره – هيات مديره بايد داراي دفتري باشد كه تمام تصميمات، با ذكر نظرات اقليت بطور منظم در آن ثــبت و به امضـــــاي اعضاي حاضر در جلسات برسد.
 
وظايف و اختيارات هيات مديره
ماده 20- هيات مديره برا ي اجراي وظايف مقرر در قانون تشكيل شركت و مقررات اين اساسنامه و تامن مقــاصد و اهداف شركت داراي اختيارات كامل م باشد.  
 
ماده 21- وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است.
الف- اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شركت
ب- تهيه و تنظيم آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و ساير آئين نامه هاي داخلي شركت و در صورت تجديدنظر در آنها و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب يا حسب مورد اخذ تاييد مراجع ذيربط
ج- تهيه و تنظيم برنامه هاي كلي توسعه امورپست و بودجه عمراني، در چهارچوب برنامه ريزي و سياست عمومي دولــت براي پيشنهاد به مجمع عمومي
د- بررسي و تاييد ترازنامه و حساب سود وزيان شركت و گزارش به مجمع عمومي
ه- تنظيم و تعيين جدول حقوق و نرخهاي خدمات پستي و تعيين خط مشي كلي مربوط به افزايش يا كاهش تعرفه خدمات پستي براي پيشنهاد به مجمع عمومي
و- اتخاذ تصميم در مورد تاسيس شعب يا نمايندگيهاي شركت درسطح كشور و عندالافتضاء انحلال آنها
ز- بررسي و تاييد گزارش و برنامه عمليات ساليانه شركت و هر نوع گـزارش يا پيشنهادي كه به موجــــب اين اساسنـــامه بايستي جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم گردد.
ح- اظهارنظر و ارزيابي گزارشهاي مربوط به عمليات شركت
ط- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهاي شركت بايد به تصويب هيات مديره برسد
ي- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به انجام قسمتي از وظايف و خدمات جنبي شـركت توسط هــواپيمائي و راه آهـــــــن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي حمل و نقل ديگر ، كه در بهبود و توسعه امورپست موثر و با صرفه تشخيص داده مـــي شوند.
ك- بررسي و تهيه تشكيلات شركت و اظهارنظر در مورد تغييرات و تجديد نظرهاي سازماني و پيشنـــــهاد به سازمان امــور اداري و استخدامي كشور جهت تصويب.
ل- بررسي و تاييد ارجاع دعاوي و اختــلافات به داوري و همچنين صلح دعاوي شركت در شرايط خاص و پيشنهاد به مجــمع عمومي يا رعايت قوانين و مقررات مربوطه
م- اتخاذ تصميم نسبت به فروش دارائيهاي ثابت (اموال غيرمنقول) كه صرفه و صلاح شركت ايجاب نمايد.
ن- بــررسي و تــنظيم سياست ارتباط با مجامع و اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست در زمينه مبادله اطلاعات فنـــي و اجرائــي در امور پستي بين المللي و مشاركت در تدوين دستورالعملها و توصيه هاي مربوطه و پيشنهاد كليه موارد فوق به مراجع ذيربط.
س- اتخاذ تصميم در مورد استفاده از خدمات مهندسان مشاور و كارشناسان داخلي و عندالاقتضاء كارشناسان و مشاوران خارجي با رعايت مقررات مربوطه
ع- اتخاذ تصميم نسبت به تحصيل اعتبار و وام از بانكها و موسسات اعتباري كشور در مواردضروري.
ف- اظهارنظر در امور مربوط به شركت از طرف رئيس هيات مديره و مديرعامل يا يكي از اعضاء مطرح شود.
ص- بررسي و تاييد ضرورت تشكيل شركتهاي فرعي و پيشنهاد آن جهت تصويب به مجمع عمومي
 
وظايف و اختيارات رئيس هيات مديره و مديرعامل
ماده 22- رئيس هيات مديره و مديرعامل، بالاترين مقام اجرائي و اداري شـركت بوده، بر كلـيه واحدهـــاي تابعه شركـــــــت رياست دارد و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي بـاشد و براي اداره امور شركت و اجــــراء مصـــوبات مجمع عمومي و هيات مديره داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام، در حـدود مقررات اين اساسنامه و آئــــيــــن نامه هــــاي شركت و بودجه مصوب مي باشد و نمايندگي شركت را در مــقابل كليه مقامات قضائي و اشخاص حقيقي يـــا حقوقي، بـــــا حق توكيل غير خواهد داشت و نيز مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابـلاغ كتـــبي به هريــك از اعضاء هيـــــات مديره يا روسا و مديران ارشد شركت به تشخيص و مسئوليت خود تفويض كند.
تبصره- رئيس هيات مديره و مديرعامل مي تواند، در مواردي كه مقتضي بداند وكيل دعاوي انتخاب نمايد، ولي ارجـاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و سازش و انتخاب داور منوط به تاييد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي و رعايت قــوانــــين و مــــقررات مربوط است.
 
ماده 23- رئيس هيات مديره و مديرعامل براي اداره امور شركت، بالاخص داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
الف- اجراي مـصوبات و تصـميمات مجمع عمومـي و هيات مديره و انجام كليه امور اداري و اجرائي شركت در حــــدود بودجه مصوب طبق قانون تشكيل و اساسنامه و آئين نامه هاي شركت و ساير مقررات مربوطه.
ب- نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و آئين نامه ها و مقررات و بودجه شركت
ج- رسيدگي و اخذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي و استخدام كاركنان طبق آئين نامه هاي داخلي شركت و ساير قوانين و مقررات مربوطه
د- تهيه و تنظيم بودجه ساليانه،ترازنامه، برنامه عمليات و آئين نامه هاي داخلي شركت و تقديم به مجمع عمومي پــس از تاييد هيات مديره
ه- بررسي و تاييد سياست ارتباط با مجامع و اتحاديه هاي جهاني و منطقـه اي پست در زمينه مبــــــادله اطلاعات فنـــي و اجرائي در امور پستي بين المللي و ارائه آن جهت تصويب مراجع ذيربط و شركت در مجامع اتحاديـه هاي جهاني و منـــطقه اي پست بعنوان نماينده وزيرپست و تلگراف و تلفن پس از موافقت و تصويب وزير مذكور
و- اقدام به تمركز وجوه درآمد شركت و صدور دستور پرداخت هزينه عمليات اجرائي شركت طبق برنامه ها و بــــــودجه هـاي تفضيلي مصوب
 
ماده 24- كليـــه قراردادها، چك ها، اسناد و اوراق مالي تعهدآور شركت بايد به امضاي رئيس هيات مديره و مـــــديرعامل يا قــائم مقام و يكي از اعضاي هيات مديره برسد. صاحبان امضاي اين قبيل اوراق در واحدهاي تــــابعه، به تصويب هيات مديره تـــعيين خواهند شد.
 
ماده 25- رئيس هيات مديره و مديرعامل بايد يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و صـــــورت دارائـــــي شركـــــت را حـــــداقل بيست روز قبل از طرح در هيات مديره، به منظور رسيدگي و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد.
 
قسمت سوم- بازرسان
ماده 26- شركت داراي سه نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
 
ماده 27- در صورت وفات يا حجر يا استعفا يا بركناري هريك از بازرسان، مجمع عمومي براي بقيه مدت با رعايت قــــوانين و مقررات مربوط، جانشين وي را انتخاب خواهد نمود.
 
ماده 28- وظايف بازرسان به شرح زير است:
الف- تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه و آئين نامه هاي داخلي و بودجه مصوب
ب- رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با اوراق و دفاتر شركت و تهيه گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالياته شركت براي تسليم به مجمع عمومي
ج- رسيدگي به موجودي مخازن و صندوقهاي تمبر و اوراق بهادار پستي و صندوقها و حسابهاي ريالي و ارزي بانكي و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودي انبار هاي شركت
د- پيشنهاد نظريات مفيد به هيات مديره و مديرعامل شركت
ه- حضور در جلسه مجمع عمومي كه به ترازنامه رسيدگي مي شود براي اداء توضيحات لازم
و- انجام وظايفي كه طبق قانون تجارت بعهده بازرسات (حسابرسان) شركت گذاشته شده است.
تبصره- گزارش بازرسان در مورد چگونگي عمليات و امور مالي ساليانه شركت بـــايد حداقل 15 روز قبل از تشكيل مجـــــمع عمومي از هر حيث آماده بوده. جهت بررسي هريك از اعضاء مجمع عمومي ارسال و رونوشت آن نيز براي هـــــــــيات مديره فرستاده شود.
 
ماده 29- بازرسان (حسابرسان) در اجراي وظايف خود با اطلاع رئيس هيات مديره و مديرعامل حق مراجعه به كليه دفاتر و پرونده هاي اداري، مالي و فني و اسناد قراردادها و معاملات شركت را دارند و در هــــر مورد مي توانند بـــه تــــحقيقات لازم مبادرت نمايند، ولي حق مداخله در امور اداري و اجرائي شركت را نداشته و اقدامات آنان نبايد در هيچ مورد موجب تـــــوقف عمليات شركت گردد. رئيس هيات مديره و مديرعامل موظف است كليه اسناد، مدارك، پرونده ها و اطلاعات مـورد نـــــــــــياز بازرسان را در اختيار آنان قرار دهد و تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
 
ماده 30- هرگاه بازرسان (حسابرسان) در جريان رسيدگي و تطبيق عمليات شركت، اشتباهات يا تخلفات و يا ساير بــــي ترتيبي هائي را مشاهده نمايند، بايد مورد را بدواً در جهت اصلاح امور و رفع اشتباهات و بي ترتيبي ها و رسيدگي و تعقيب متخلفين به رئيس هيات مديره و مديرعامل گزارش داده و مراتب را كتباً نيز به اطلاع رئيس مجمع عمومي برسانند.

 

 

 

 

ثبت نظرات نسخه مناسب چاپ تاریخ انتشار 14-01-1395