Friday 3 July 2020 

خانه درباره ما  عضویت در سایت  جستجو در سایت   ورود به سایت  ارتباط با ما چاپ صفحه چاپ صفحه نسخه موبایل

 جمعه 13 تير 1399 

اساسنامه شرکت پست

اساسنامه شرکت پست


فصل اول – كليات
ماده 1- شركت پست جمهوري اسلامي ايران كه در اجراي ماده يك قانون تشكيل آن مصـوب 3/8/1366 مجلس شــــــوراي اسلامي به مدت نامحدود تاسيس گرديده و در اين اساسنامه اختصاراً شركت ناميده مي شود، شركت سـهامي اســت كه داراي استقلال مالي بوده و با توجه به وظايف، حقوق و اختيارات مقرر در قانون مذكور و قوانين و مقررات پستي، به موجـب اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي و قانون تجارت اداره خواهد شد.
 
ماده 2- مركز اصلي شركت تهران است و براي انجام وظايف خود مي تواند در هر نقطه از كشور شعب يا نمايندگيــــهائـــي تاسيس و يا عندالاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نمايد.
 
ماده 3- سرمايه اوليه شركت پنج ميــــــليارد ريال است كه به پنجاه هزار سهم يكصدهزار ريالي تقسيم مي شود و كليــــه سهام آن متعلق به دولت خواهد بود.
 
ماده 4- موضوع فعاليت شركت عرضه خدمات و علميات پستي در تمام مراحل آن با استفاده از آخرين پيشرفتهاي تجربي و تكنولوژي ارتباطات و انجام كليه امور مطابق با شرح وظايف مندرج در ماده 4 قانون تشكيل شركت مي باشد.  
 
فصل دوم-اركان شركت
ماده 5- اركان شركت عبارتند از:
1- مجمع عمومي
2-  هيات مديره و مديرعامل
3-  بازرسان
 

قسمت اول-مجمع عمومي (نمايندگان صاحب سهم)
ماده 6- مجمع عمومي تشكيل مي شود از نمايندگان سهام دولت كه عبارتند از:
1- وزير پست و تلگراف و تلفن
2- وزير امور اقتصاد و دارائي
3- وزير برنامه و بودجه
تبصره- رياست مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن است كه در قبال وظايف و عمــلكرد شركت مسئول و پاسخگو خواهد بود
 
ماده 7- مجمع عمومي شركت دو نوع است:
الف- مجمع عمومي عادي
ب- مجمع عمومي فوق العاده
 
ماده 8- مجمع عمومي عادي، حداقل سالي دو بار، يكي حداكثر تا پايان تيرماه، براي بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و ديگري حداكثر تا پايان آذرماه، براي بررسي و تصويب بودجه، خط مشي و برنامه عمليــــــات سال بعد، بنا به دعوت رئيس مجمع عمومي تشكيل مي شود.
تبصره- مجمع عمومي عـــادي، مــمكن است بــــطور فــــوق الـــــــــــــعاده، براي رسيدگـــــــــي و تــــــصويب ساير امـــور و مسائل مـــــــــــــربوط به شركت (به جـــــــــــــــز آنچه در صلاحيت مجــــــــمع عمومي فوق العاده است) در هــــر موقع، بنا به دعوت رئيس مجمع و يا رئيس هيات مديره و مديرعامل و يا به تقاضاي كتبي بازرسان، با ذكر علت و مــوافقت رئـــــيس مجمع تشكيل گردد.
 
ماده 9- مجمع عمومي فوق العاده، صرفاً به منظور اتخاذ تصميم نسبت به تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه يا الحـاق موادي به آن و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح جهت تصويب و نيز افزايش يا كاهش سرمايه شركت و ساير موضوعـاتي كه بنابر قوانــين مربوط رسيدگي به آنها بر عهده مجمع عمومي فوق العاده است بنا به دعوت رئيس مجمع تشكيل خواهد شد.
 
ماده 10- جلسات مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاء مجمع رسميت خواهد يافت و كليه تصميمات آن با اكثريت آراء كه شامل راي رئيس مجمع باشد معتبر خواهد بود.
تبصره 1- اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسان در صورت دعوت رئيس مجمع بايد در جلسات مجمع عمومي، بدون حق راي حضور يابند.
تبصره 2- تشكيل جلسات مجامع عمومي با دعوت كتبي به عمل مي آيد. دستور جلسه بايد لااقل ده روز قبل از تشكيـل جلسه،به ضميمه مدارك و دعوتنامه براي اعضاء مجمع ارسال گردد.
ماده 11- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از:
الف- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشهاي هيات مديره و تعيين و تصويب خط مشي كلي، برنامه عمليات و بــودجه سالانه شركت بنا به پيشنهاد هيات مديره.
ب- رسيدگي و تصويب ترازنامه وحساب سود و زيان شركت با توجه به گزارش هيات مديره و بازرسان
ج- تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت
د- بررسي و پيشنهاد آئين نامه هاي اداري جهت تائيــد سازمان امـــور اداري و استـــخدامي كشــــور، براساس مقــــررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/2/1352
- بررسي و تصويب جدول حقوق و نرخهاي خدمات پستي
و- اتخاذ تصميم نسبت به تشكيل شركتهاي فرعي
ز- اتخاذ تصميم نسبت به نحوه مشاركت با بخش خصوصي در جهت انجام برخي از وظايف قانوني شركت
ح- اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيات مديره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوي به داوري و همچنين صلح دعاوي مطروحه در شرايط خاص با رعايت قوانين و مقررا ت مربوط
ي- تعيين و برقراري حقوق و مزاياي رئيس هيات مديره و مديرعامل و اعضاء هيات مديره با تاييد شوراي حقوق و دستمزد و همچنين حق الزحمه بازرسان (حسابرسان) شركت  
ك- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور مربوط به شركت كه در اين اساسنامه ذكر نشده ولي طبق قوانين ديـــگر، در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد.
 
قسمت دوم- هيات مديره
ماده 12- هيات مديره شركت از يك نفر رئـــيس كــه سمت مديرعامل را نيز خواهد داشت و چهار عضو اصلي و دو عـــضو علي البدل تشكيل مي شود.  
 
ماده 13- اعضاء و رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت توسط وزيـــــر پست و تلـــــگراف و تلفن (رئيس مجمع عمومـي) بـــــراي مدت دو سال انتخاب و منصوب مي شوند و تا اعضاء و رئيس هيات مديره جديد انتخاب نشده در سمت خود باقـي هستند و انتخاب مجدد آنان نيز بلامانع خواهد بود.
تبصره- تغيير و بركناري هريك از اعضاء اصلي و علي البدل هيات مديره، قبل از خاتمه دوره تصدي و انتـخاب و نصب جانشين براي بقيه مدت، با وزير پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
 
ماده 14- در صورت وفات يا حجر يا استعفا يا بركناري رئيس هيات مديره و مديرعامل يا اعضاي هيات مديـره جانشين طبق ماده 13 و تبصره آن براي بقيه مدت معين خواهد شد.
 
ماده 15- اعضاء هيات مديره از بين كارمندان رسمي شركت كه تقوا و تعهد اسلامي داشته داراي تحصيلات عالي و حداقل 5 سال تجربه عملي در امور مديريت و يا كارشناسي خـدمات پـستي يا امــــور اداري و مالي و يا امور حقوقي و اقتــــصادي باشند و يا از بين متخصصات برجسته و متعهد ديگر كه سوابق مشابهي در مديريت شركتهاي دولتي داشته باشند انتـخاب خواهنــد شد.
تبصره- حداقل 3 نفر از اعضاي اصلي و تمام اعضاي علي البدل هيات مديره بــايد منحصراً از ميان كـــــــارمندان عــــالي رتبه شركت كه واجد تجربه كافي در امور فوق باشند انتخاب شوند.
 
ماده 16- اعضاي هيات مديره بطور موظف و تمام وقت در شركت اشتغال داشته قبـــــول هرنوع شغل موظف يا غير موظـف براي آنان ممنوع است.
 
ماده 17- جلسات هيات مديره در هر موقع و حداقل هر 15 روز يكبار به دعوت رئيس هيات مديره و مديرعامل يا به تقاضاي 3 نفر از اعضاي اصلي تشكيل و با حضور 3 نفر از اعضاء رسميت مي يابد. تصميمات متــــخذه با اكثـــريت آراء پس از امضاي رئيس جلسه معتبر و قابل اجرا بوده اداره جلسات با رئيس هيات مديره و مديرعامل خواهد بود.
تبصره- در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي يكـــي از اعضـــاي علي البدل به دعــوت رئـــيس هيات مديره و مديرعامــل در جلسات با حق راي شركت خواهد كرد.
 
ماده 18- دستور جلسات هيات مديره از طرف رئيس هيات مديره تعيين خواهد شد.
 
ماده 19- تصميمات متــــخذه در هر يك از جلسات هيات مديره بايد پس از امضاي اعضاي حاضر در جلسه در سه نسخـــه تنظيم گردد و ظرف پنج روز يك نسخه از آن براي رئيس مجمع و نسخه اي براي بازرسان شركت ارسال و نسخه ســــوم در پـــــــرونده مخصوصي در شركت نگهداري گردد.
تبصره – هيات مديره بايد داراي دفتري باشد كه تمام تصميمات، با ذكر نظرات اقليت بطور منظم در آن ثــبت و به امضـــــاي اعضاي حاضر در جلسات برسد.
 
وظايف و اختيارات هيات مديره
ماده 20- هيات مديره برا ي اجراي وظايف مقرر در قانون تشكيل شركت و مقررات اين اساسنامه و تامن مقــاصد و اهداف شركت داراي اختيارات كامل م باشد.  
 
ماده 21- وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است.
الف- اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي شركت
ب- تهيه و تنظيم آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و ساير آئين نامه هاي داخلي شركت و در صورت تجديدنظر در آنها و پيشنهاد به مجمع عمومي جهت تصويب يا حسب مورد اخذ تاييد مراجع ذيربط
ج- تهيه و تنظيم برنامه هاي كلي توسعه امورپست و بودجه عمراني، در چهارچوب برنامه ريزي و سياست عمومي دولــت براي پيشنهاد به مجمع عمومي
د- بررسي و تاييد ترازنامه و حساب سود وزيان شركت و گزارش به مجمع عمومي
ه- تنظيم و تعيين جدول حقوق و نرخهاي خدمات پستي و تعيين خط مشي كلي مربوط به افزايش يا كاهش تعرفه خدمات پستي براي پيشنهاد به مجمع عمومي
و- اتخاذ تصميم در مورد تاسيس شعب يا نمايندگيهاي شركت درسطح كشور و عندالافتضاء انحلال آنها
ز- بررسي و تاييد گزارش و برنامه عمليات ساليانه شركت و هر نوع گـزارش يا پيشنهادي كه به موجــــب اين اساسنـــامه بايستي جهت تصويب به مجمع عمومي تسليم گردد.
ح- اظهارنظر و ارزيابي گزارشهاي مربوط به عمليات شركت
ط- رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهاي شركت بايد به تصويب هيات مديره برسد
ي- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به انجام قسمتي از وظايف و خدمات جنبي شـركت توسط هــواپيمائي و راه آهـــــــن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي حمل و نقل ديگر ، كه در بهبود و توسعه امورپست موثر و با صرفه تشخيص داده مـــي شوند.
ك- بررسي و تهيه تشكيلات شركت و اظهارنظر در مورد تغييرات و تجديد نظرهاي سازماني و پيشنـــــهاد به سازمان امــور اداري و استخدامي كشور جهت تصويب.
ل- بررسي و تاييد ارجاع دعاوي و اختــلافات به داوري و همچنين صلح دعاوي شركت در شرايط خاص و پيشنهاد به مجــمع عمومي يا رعايت قوانين و مقررات مربوطه
م- اتخاذ تصميم نسبت به فروش دارائيهاي ثابت (اموال غيرمنقول) كه صرفه و صلاح شركت ايجاب نمايد.
ن- بــررسي و تــنظيم سياست ارتباط با مجامع و اتحاديه هاي جهاني و منطقه اي پست در زمينه مبادله اطلاعات فنـــي و اجرائــي در امور پستي بين المللي و مشاركت در تدوين دستورالعملها و توصيه هاي مربوطه و پيشنهاد كليه موارد فوق به مراجع ذيربط.
س- اتخاذ تصميم در مورد استفاده از خدمات مهندسان مشاور و كارشناسان داخلي و عندالاقتضاء كارشناسان و مشاوران خارجي با رعايت مقررات مربوطه
ع- اتخاذ تصميم نسبت به تحصيل اعتبار و وام از بانكها و موسسات اعتباري كشور در مواردضروري.
ف- اظهارنظر در امور مربوط به شركت از طرف رئيس هيات مديره و مديرعامل يا يكي از اعضاء مطرح شود.
ص- بررسي و تاييد ضرورت تشكيل شركتهاي فرعي و پيشنهاد آن جهت تصويب به مجمع عمومي
 
وظايف و اختيارات رئيس هيات مديره و مديرعامل
ماده 22- رئيس هيات مديره و مديرعامل، بالاترين مقام اجرائي و اداري شـركت بوده، بر كلـيه واحدهـــاي تابعه شركـــــــت رياست دارد و مسئول حسن جريان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شركت مي بـاشد و براي اداره امور شركت و اجــــراء مصـــوبات مجمع عمومي و هيات مديره داراي همه گونه حقوق و اختيارات تام، در حـدود مقررات اين اساسنامه و آئــــيــــن نامه هــــاي شركت و بودجه مصوب مي باشد و نمايندگي شركت را در مــقابل كليه مقامات قضائي و اشخاص حقيقي يـــا حقوقي، بـــــا حق توكيل غير خواهد داشت و نيز مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به موجب ابـلاغ كتـــبي به هريــك از اعضاء هيـــــات مديره يا روسا و مديران ارشد شركت به تشخيص و مسئوليت خود تفويض كند.
تبصره- رئيس هيات مديره و مديرعامل مي تواند، در مواردي كه مقتضي بداند وكيل دعاوي انتخاب نمايد، ولي ارجـاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و سازش و انتخاب داور منوط به تاييد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي و رعايت قــوانــــين و مــــقررات مربوط است.
 
ماده 23- رئيس هيات مديره و مديرعامل براي اداره امور شركت، بالاخص داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:
الف- اجراي مـصوبات و تصـميمات مجمع عمومـي و هيات مديره و انجام كليه امور اداري و اجرائي شركت در حــــدود بودجه مصوب طبق قانون تشكيل و اساسنامه و آئين نامه هاي شركت و ساير مقررات مربوطه.
ب- نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه و آئين نامه ها و مقررات و بودجه شركت
ج- رسيدگي و اخذ تصميم درباره كليه امور اداري، آموزشي و استخدام كاركنان طبق آئين نامه هاي داخلي شركت و ساير قوانين و مقررات مربوطه
د- تهيه و تنظيم بودجه ساليانه،ترازنامه، برنامه عمليات و آئين نامه هاي داخلي شركت و تقديم به مجمع عمومي پــس از تاييد هيات مديره
ه- بررسي و تاييد سياست ارتباط با مجامع و اتحاديه هاي جهاني و منطقـه اي پست در زمينه مبــــــادله اطلاعات فنـــي و اجرائي در امور پستي بين المللي و ارائه آن جهت تصويب مراجع ذيربط و شركت در مجامع اتحاديـه هاي جهاني و منـــطقه اي پست بعنوان نماينده وزيرپست و تلگراف و تلفن پس از موافقت و تصويب وزير مذكور
و- اقدام به تمركز وجوه درآمد شركت و صدور دستور پرداخت هزينه عمليات اجرائي شركت طبق برنامه ها و بــــــودجه هـاي تفضيلي مصوب
 
ماده 24- كليـــه قراردادها، چك ها، اسناد و اوراق مالي تعهدآور شركت بايد به امضاي رئيس هيات مديره و مـــــديرعامل يا قــائم مقام و يكي از اعضاي هيات مديره برسد. صاحبان امضاي اين قبيل اوراق در واحدهاي تــــابعه، به تصويب هيات مديره تـــعيين خواهند شد.
 
ماده 25- رئيس هيات مديره و مديرعامل بايد يك نسخه از ترازنامه و حساب سود و زيان و صـــــورت دارائـــــي شركـــــت را حـــــداقل بيست روز قبل از طرح در هيات مديره، به منظور رسيدگي و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد.
 
قسمت سوم- بازرسان
ماده 26- شركت داراي سه نفر حسابرس (بازرس) خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
 
ماده 27- در صورت وفات يا حجر يا استعفا يا بركناري هريك از بازرسان، مجمع عمومي براي بقيه مدت با رعايت قــــوانين و مقررات مربوط، جانشين وي را انتخاب خواهد نمود.
 
ماده 28- وظايف بازرسان به شرح زير است:
الف- تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه و آئين نامه هاي داخلي و بودجه مصوب
ب- رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با اوراق و دفاتر شركت و تهيه گزارش چگونگي عمليات و امور مالي سالياته شركت براي تسليم به مجمع عمومي
ج- رسيدگي به موجودي مخازن و صندوقهاي تمبر و اوراق بهادار پستي و صندوقها و حسابهاي ريالي و ارزي بانكي و دفاتر و اسناد مربوطه و موجودي انبار هاي شركت
د- پيشنهاد نظريات مفيد به هيات مديره و مديرعامل شركت
ه- حضور در جلسه مجمع عمومي كه به ترازنامه رسيدگي مي شود براي اداء توضيحات لازم
و- انجام وظايفي كه طبق قانون تجارت بعهده بازرسات (حسابرسان) شركت گذاشته شده است.
تبصره- گزارش بازرسان در مورد چگونگي عمليات و امور مالي ساليانه شركت بـــايد حداقل 15 روز قبل از تشكيل مجـــــمع عمومي از هر حيث آماده بوده. جهت بررسي هريك از اعضاء مجمع عمومي ارسال و رونوشت آن نيز براي هـــــــــيات مديره فرستاده شود.
 
ماده 29- بازرسان (حسابرسان) در اجراي وظايف خود با اطلاع رئيس هيات مديره و مديرعامل حق مراجعه به كليه دفاتر و پرونده هاي اداري، مالي و فني و اسناد قراردادها و معاملات شركت را دارند و در هــــر مورد مي توانند بـــه تــــحقيقات لازم مبادرت نمايند، ولي حق مداخله در امور اداري و اجرائي شركت را نداشته و اقدامات آنان نبايد در هيچ مورد موجب تـــــوقف عمليات شركت گردد. رئيس هيات مديره و مديرعامل موظف است كليه اسناد، مدارك، پرونده ها و اطلاعات مـورد نـــــــــــياز بازرسان را در اختيار آنان قرار دهد و تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
 
ماده 30- هرگاه بازرسان (حسابرسان) در جريان رسيدگي و تطبيق عمليات شركت، اشتباهات يا تخلفات و يا ساير بــــي ترتيبي هائي را مشاهده نمايند، بايد مورد را بدواً در جهت اصلاح امور و رفع اشتباهات و بي ترتيبي ها و رسيدگي و تعقيب متخلفين به رئيس هيات مديره و مديرعامل گزارش داده و مراتب را كتباً نيز به اطلاع رئيس مجمع عمومي برسانند.

 

 

 

 

ثبت نظرات نسخه مناسب چاپ تاریخ انتشار 14-01-1395