ثبت درخواست سرویس مدارس سال تحصیلی 99-98

طرح ساماندهی سرویس مدارس

 شرایط عمومی رانندگان سرویس حمل ونقل دانش آموزی:

(قبل از رفتن به مرحله ی بعد این فرم را چاپ و به دقت مطالعه وامضاء کنید)

 1- متعهد بودن به آیین نامه اجرایی شیوه نامه حمل ونقل دانش آموزی

 2- رعایت کلیه قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی وداشتن نامه تاییدیه از راهنمایی ورانندگی

 3- رعایت موازین شرعی واسلامی بویژه برای رانندگان زن

4- دارابودن گواهینامه رانندگی پایه2(ب 2 )یابالاتر(متناسب با وسیله نقلیه موتوری)

5- دارا بودن حداقل 23سال تمام

6-متاهل بودن به استثنای زنان سرپرست خانوار

7- نداشتن سوء پیشینه کیفری واعتیاد

 8- داشتن بیمه نامه حمل و نقل عمومی، معاینه فنی معتبر وکارت مالکیت خودرو

 9- داشتن کارت صلاحیت از تاکسیرانی برای تمامی رانندگان اعم از رانندگان تاکسی و آزاد

 10- پذیرفتن تمامی شرایط مندرج در فرم ثبت نام وقرارداد منعقده با مدارس

11- در صورت استفاده از راننده کمکی بایستی برای وی نیز کارت صلاحیت راننده توسط تاکسیرانی صادر گردد.

12- واگذاری سرویس به دیگر رانندگان وخودروها بدون مجوز کتبی از سازمان دانش آموزی و همچنین دریافت هرگونه وجهی از دانش آموز و اولیاء وی اکیدا ممنوع است.

13- مجهز نمودن خودرو به کپسول آتش نشانی و جعبه کمکهای اولیه

توجه: 

1- در سرویس دهی دانش آموزان دختر اولویت با رانندگان زن و پس از آن اولویت با رانندگان تاکسی است.

2- در طول سال تحصیلی عملکرد رانندگان سرویس مدارس توسط ناظرین مستقر در تمامی مدارس مورد ارزیابی قرار گرفته و در اختیار سازمان دانش آموزی قرار می گیردوبراساس آن کرایه به ایشان پرداخت می گردد.

3- تخلفات رانندگان در طول سال تحصیلی توسط پلیس راهور ثبت و با رانندگان خاطی توسط کمیته ساماندهی سرویس مدارس برخورد قانونی گردیده و سرویس وی با راننده دیگری که سازمان دانش آموزی مشخص می نماید جایگزین خواهد شد.

 نام ونام خانوادگی متقاضی

تاریخ، امضاء و اثر انگشت

قوانین فوق را بطور کامل مطالعه نموده و به تابعیت از آنها پایبند می باشم .