دست ساخته دانش آموز

اول

قوانین فوق را بطور کامل مطالعه نموده و به تابعیت از آنها پایبند می باشم .